Uçuş görev süre takip programı


UÇUCU EKİPLERİN DİKKATİNE: SHT-FTL TALİMATI YENİLENMİŞTİR!

Ana üsler dışında, yeni bir uçuş görev süresinin başlayacağı noktaya ulaşım, bir saat ve üzerinde ise, o takdirde dinlenme süresinin sona erme zamanı yerleşim mahallinden ayrılış zamanıdır. Bu 24 saatlik süre, bir önceki dinlenme süresinin bitiminden itibaren başlar. Bu boş süre, ana üs te verilmek üzere Tablo-5 deki aylık asgari boş sürelere mahsup edilebilir ve uçuş görev süresinin bittiği günü takip eden gün süresini kapsar. Uzun menzil uçuş görevinde bir görev süresinin başladığı ana üs ile konaklama meydanı arasındaki zaman dilim farkı 4 saatten daha fazla ise, aynı zaman dilimi farklılığını içeren ikinci bir görev için asgari dinlenme süresi konaklama meydanında 2 yerel geceyi kapsayan saattir.

Bu uçuşu takiben ana üs veya geçici üsse yapılacak dönüşün uçuş görev süresi sonundaki dinlenme süresi, en az 48 saattir. Zaman dilim farkı olmayan uzun menzil uçuşlarında bu süre 48 saattir. Uygulama esasları işletme tarafından belirlenmek üzere bu süre ayda bir defaya mahsus olmak üzere 24 saat olarak uygulanabilir. Boş süre Madde Boş süreler sadece ana veya geçici üste verilir. Bir ayda verilmesi gereken 7 günlük, yukarıda tanımı yapılmış asgari boş süreler, ay içinde şeklinde gruplanarak planlanır, gruplamadaki bitişik çift boş günlerde bir tanesinin yeri, asgari 24 saat önce tebliğ edilmek şartıyla, ay içinde havacılık işletmesi tarafından değiştirilebilir.

Aylık boş süreler kullanıldığı ay içineve ayın iki yarısına eşit dağıtılır. Boş süreler çalışılan gün sayısı ile orantılı verilir. Ana ve Geçici Üs Madde Havacılık işletmelerinin ana merkezinin bulunduğu ana üs dışında birden fazla ana üs seçilebilmesi için SHGM den izin alması gerekir. Havacılık işletmeleri, belirlediği ilave ana üslerde görev yapacak uçucu ekiplerin isim listesini SHGM ye uygulamaya başlamadan önce bildirmek ve izin almak zorundadır.

Tır şoförleri mi, pilotlar mı çok çalışıyor?

SHGM, bu talimat kapsamında, işletme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebileceğinden emin olduktan sonra bu izni verebilir. Uçucu ekipler hiçbir şekilde aynı anda birden fazla ana üste görevli gösterilemez ve belirlenen ana üs dışındaki görevlerinde geçici üs veya konaklama meydanı hususları uygulanır. Havacılık işletmeleri dış meydanlardaki geçici üs için, operasyon başlamadan önce uçuş ekiplerinin isim listesini ve kalış sürelerini SHGM ne bildirmek ve izin almak zorundadır.

İç meydanlardaki geçici üslerde uçuş ekiplerinin isim listesi ve kalış süreleri üçer aylık periyotlar ile SHGM ne bildirilir. Geçici Üs ve Konaklama Süresi Madde Geçici üs süresi, görevin yeri, niteliği, ulaşım imkânlarının yeterliliği gibi hususların değerlendirilmesi sonucu kişinin kendi isteğine bağlı olarak ilgili personelle işletmenin karşılıklı yapacağı anlaşma ile imzalanan sözleşmenin de SHGM tarafından onaylanması sonucunda 60 güne kadar uzatılabilir.

Hiçbir uçucu ekip üyesi geçici üs te 30 günden fazla süre ile kalmaya zorlanamaz. Konaklama süresi, her bir uçucu ekip üyesi için yurt içinde hiçbir şekilde aşılamaz. Yurt dışındaki konaklamalarda ise bu süre, uçuş harekâtının aksamaması veya uçuş emniyeti ile ilgili olarak zorunlu şartların ortaya çıkması gibi sebeplerle, SHGM den izin almak şartıyla 48 saate, uçuşların yoğun olduğu Mayıs ve Ekim ayları arasında ise ihtiyaç duyulduğunda 10 güne kadar uzatılabilir. Uçucu ekip üyeleri için geçici üs ve konaklama sürelerinin toplamı bir takvim yılı içinde hiçbir şekilde günü geçemez.

Süre sınırlamalarına uymama, dinlenme süresinin kısıtlanması Madde Önceden tahmin edilemeyen nedenlerden dolayı yukarıda bahsedilen süre sınırlamaları tutulamazsa, sorumlu kaptan pilot tüm diğer alternatifleri ve uçuş emniyet mülahazalarını düşündükten sonra, diğer uçucu ekip üyelerinin de görüşlerini alarak, bir uçuş görevinin devamına karar verebilir. Bu rapor, havacılık işletmesi tarafından geciktirilmeden SHGM ye gönderilir. Bu takdirde toplam dinlenme süresi 16 saatten az olamaz. Bu talimatın 14 ncü Maddesinin 12 nci fıkrasında belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde ise toplam dinlenme süresi 20 saatten az olamaz.

Dinlenme süresinin kısaltılması, yapılacak olan planlı uçuş görevinin zamanında icrasının şüpheli duruma geldiği zaman tek müsaade edilecek istisnadır. Dinlenme süresi en fazla 2 saat azaltılabilir.

Online Uçuş Takip Etme! - Flightaware - Web Site İnceleme

Bu talimatın 17 nci Maddesinin d ve f fıkralarında belirtilen asgari dinlenme süresi şartları bu uygulamadan etkilenmez. Sorumlu kaptan pilot, bu maddenin 1 nci ve 2 nci paragraflarındaki uzatmaları yapmışsa, bunu yazılı olarak kendi havacılık işletmesine rapor eder. Havacılık işletmesi de, uçuş görev süresi uzatmalarının sebeplerini en geç 3 gün içinde SHGM ye rapor etmek zorundadır.


 1. Online İşlemler.
 2. facebook şifresini öğrenme programsız?
 3. Uçak takip et.
 4. SHT 6A Rev 5 in EKSİKLİK VE HATALARI….
 5. Son dönemlerde artan pistten çıkma olaylarının ardından THY'den açıklama geldi.!
 6. facebook hackleme 2019 indir?
 7. network yer belirleme!

Bu maddenin 3 ncü paragrafındaki dinlenme süresinin kısaltılması hususu da yine sebepleriyle beraber SHGM ye derhal rapor edilir. Havacılık işletmeleri bu raporları en az bir yıl süre ile muhafaza etmek zorundadırlar. Uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumluları, bu yazılı uzatma veya kısaltma bildirimlerini saklamaktan, havacılık işletmeleri de SHGM ye bildirmekten ve kontrolünden sorumludurlar.

Sorumlu kaptan pilotlar bu talimatta belirtilmeyen uzatmaları yapmaya zorlanamaz. Eğer uzatma ve dinlenme süresinin kısaltılması planlı bir şekilde zaruri olmayan nedenlerden dolayı yapılmışsa sorumlu kaptanlarda havacılık işletmeleri kadar bu uygulamadan sorumludur. Uçuş görevinin erken sona erdirilmesi Madde Uçucu ekiplerin stres ve yorgunluğu gibi özel şartlar oluştuğunda, sorumlu kaptan pilot, diğer uçucu ekip üyeleriyle yapacağı değerlendirme sonucunda, eğer uçuşun emniyetle sürdürülmesi şartları dikkate alındığında uçuşun devamında şüpheler oluşmuşsa, planlanan uçuş görev sonu zamanından daha önce uçuş görevini sona erdirebilir.

Özel durumlar için şartlar Madde SHGM, bu talimatta belirtilen hususlarla ilgili sınırlamaları, süreleri ve bununla ilgili uygulamaları, havacılık işletmelerinin müracaatı üzerine bu sınırlamaların dışına çıkılmasına müsaade edebilir. Bu madde ile ilgili olarak müracaat ve uygulama usulleri SHGM tarafından yayınlanacak talimatla belirlenir. Ancak her şartta azami uçuş görev süresi 2 saatten daha fazla arttırılamaz.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Azami dinlenme süresi de 2 saatten daha fazla kısaltılamaz Tablo-2, SKPK ile uçuş görev süresinin arttırılması veya dinlenme süresinin kısaltılması için geçerli olacak özel sebepler şunlardır: a Bir uçuş görevini, uçuş harekâtı gereklilikleri nedeniyle, daha önceden belirlenmiş uçuş görev süresi ve dinlenme süresi içinde tamamlamak imkânsız hale geldiğinde veya ara iniş yapmak için uygun bir meydan bulunamaması durumlarında, b İşletmenin elinde olmayan nedenlerle görev süresinin dolması ve yolcu mağduriyetinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, c Bu maddenin 1 nci bendindeki husus ancak uçuş emniyetinin sağlanması için daha iyi bir çözüm bulunamadığı zamanlarda uygulanır.

Bu durumda, 15 nci maddenin birinci fıkrasındaki pas uçuşlarındaki uçuş görev süreleri tam olarak hesaplanır. Bunlara ilave olarak aşağıdaki hususların da dikkate alınması gerekir; 1 Hava aracının tüm alet, teçhizat ve dokümanları standart ve faal olmalı, hold item olmamalıdır. Sorumlu kaptan pilot kararı ile ilgili olarak, sorumlu kaptan pilotun görev yapamaması durumunda yerine geçen diğer kaptan pilot veya pilot bu kararı veremez.

SHGM, havacılık işletmeleri tarafından ilan edilmiş azami uçuş görev süresi ve asgari dinlenme süresini, hava trafiğinin emniyetini göz önüne alarak, daha düşük uçuş görev süresi veya daha yüksek dinlenme süresi ile değiştirebilir. Uçucu ekip için her ne zaman olağanüstü bir stres yüklendiyse, bu uygulamaya geçilebilir.

Bu uygulama için aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır; a Hava aracının kullanılma ve teçhizat özellikleri, b Uçucu ekibin genel uçuş tecrübesinin, hat tecrübesinin ve uçulan hava aracı tipindeki tecrübesinin sınırlı olması hali, c Uçulan hatta yaşanan yoğun trafik, yetersiz seyrüsefer yardımcıları ile olumsuz hava koşullarının var olması, d Yeni bir hava aracı tipinin kullanılıyor olması, e Yapılacak ara iniş sayıları, ÜÇÜNCÜ KISIM İstisnai Durumlar, Gözetim ve Denetim İstisnai Durumlar Madde Bu talimatta belirtilen hususlara Devlet görevleri, arama kurtarma faaliyetleri, doğal afetler sel, yangın, deprem vs.

Hava Taksi İşletmeleri, ayrıntılı gerekçeleri ile birlikte SHGM ye başvuru yaparak İşletme El Kitaplarında gerekli düzenlemeyi yapmak suretiyle bu Talimatda Havayolu Taşıma İşletmeleri için belirlenmiş olan düzenlemelere tabi olmayı talep edebilirler.

(DOC) MULTICREW PILOT LICENSE-MPL | MELIH BASDEMIR - slysinpizsuilyn.gq

Gözetim ve Denetim Madde Bu talimat hükümlerinin uygulanmasına yönelik denetim, her bir havacılık işletmesi için yılda en az bir kere periyodik olarak yapılır. Bu amaçla yapılacak denetlemelerde gösterilmek üzere pilotların uçuş kayıt defterleri, her ay sonunda havacılık işletmeleri tarafından kontrol edildiğini gösterecek şekilde imzalanarak onaylanır. Bu talimatta belirtilen hususlara çeşitli nedenlerle uyumsuzluk yaratan uçuş harekâtı aksaklıkları SHGM ye üç gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Uçuş Takibinde başka hangi hizmetler var?

SHGM, havacılık işletmelerinin iletişim kurmalarını kolaylaştırmak maksadıyla bu talimatın yürütülmesinin SHGM adına takibini yapacak olan yetkililerinin adlarını, telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adreslerini, bu talimat yayınlandıktan sonra 30 gün içinde belirler ve ilan eder. DÖRDÜNCÜ KISIM Sorumluluklar, Aykırı Davranışlar, İdari Yaptırımlar ve Son Hükümler Sorumluluklar Madde Bu talimatta belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından uçuş ekip planlama ve koordinasyon sorumluları, uygulanmasından havacılık işletmeleri ve uçucu ekipler, kontrolünden ise sırasıyla SHGM, havacılık işletmeleri, işletme yönetiminden SHGM ye karşı sorumlu genel müdür, kalite müdürü, uçuş işletme müdürü, uçucu ekip planlama ve koordinasyon sorumlusu olan yöneticiler, sorumlu kaptan pilotlar ve uçucu ekipler kademeli olarak Bakanlığa karşı sorumludur.

Aykırı Davranışlar ve İdari Yaptırımlar Madde Bu talimat hükümlerine aykırı davranışlarda bulunan havacılık işletmeleri ile ilgili yönetici personel ve uçucu ekip hakkında gerekli uyarılar yapılır ve gerekirse inceleme komisyonu tarafından değerlendirmede bulunulur. Buna göre; a SHGM tarafından kusurlu görülen havacılık işletmesine, gerekli düzeltici uyarıda bulunulur. Beşinci Kısım Son Hükümler Yürürlük Madde Bu talimat, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha önce bu konuda yayınlanan ilgili tüm genelge ve talimatlar yürürlükten kalkar. Aşağıdaki saatler kalkış meydanının mahalli kış saatidir.

Tablodaki süreler ilave ekip ile 2 saat uzatılabilir. Not 2. Tablodaki süreler Tablo 3 e göre verilen uçuş görev süreleri 1 3 iniş arasındaki uçuş görevleri içindir.

İlave ekip veya ilave tam ekip ile yapılan uçuşlarda her bir uçucu ekip üyesinin görev yapma süresi 12 saati aşamaz. Not 3.

Uçuş görev süre takip programı

Uzun menzil uçuşundan ana veya geçici üsse dönen uçucu ekipler, 48 saatten az olmamak üzere uçuş görev süresinin 3 katı kadar dinlenme süresine tabi tutulurlar. SKPK ile uçuş görev süresinin arttırılma durumlarında, arttırılan uçuş görev süresi kadar dinlenme süresi de arttırılır. SKPK ile dinlenme süresinin kısaltılabilmesi için tek geçerli olan husus, 21'nci maddenin 3'ncü paragrafında yazılı olan istisnai durumdur.


 • iphone da görüşme kaydetme programı.
 • iphone 5 dizi izleme?
 • whatsapp birini izleme.
 • Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.
 • samsung s8+ google arama gecmisi silme;
 • Engin Aksüt - YENİ SHT–FTL UÇUŞ EKİPLERİNE NELER GETİRİYOR?.
 • UGS 18 saat ve üzerine çıktığı durumlarda, asgari dinlenme süresi 24 saattir. Not 4. Uzun menzil uçuş görevinde bir görev süresinin ardından aynı tür ikinci bir görev için asgari dinlenme süresi konaklama meydanında 2 yerel geceyi kapsayan saattir. Not 5. Dinlenme süreleri hesaplamaları gerçekleşen uçuş görev sürelerine göre yapılır. Boş süreler: Aşağıdaki tablo, uçucu ekiplerin dinlenme süreleri dışında asgari boş sürelerini göstermektedir. Konaklama meydanlarındaki konaklama süresi boş süre olarak kabul edilmez.

  Dinlenme süresi ile bu tabloda dinlenme süresi dışında gösterilen boş günler, birbirinin üzerine ilave edilmez. Boş günler çalışılan gün ile orantılı olarak verilir. Tablodaki haftalık 1 günlük süre, aylık boş günlere dahil olarak verilebilir ve uçuş görev süresinin bittiği günü takip eden gün süresini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: Sayı Konu T. Subpart FTL 2. FRM 3. Kümülatif Limitler 4.

  Bulten Detay

  İntibak Edilmiş Acclimatised 5. Ancak bu amacını gerçekleştirirken yaptığı işin özelliğine göre. Bu talimatın amacı, Türk Hava Taşıma işletmeleriʹnin onaylı bulunan Bakım. No: 18 Yür. Tarihi: No: 0. İlginç bilimsel deneyler gösterisi yapılması, uzay mekiği sistemleri ve NASA simülatörlerinin anlatımı gibi etkinlikleri içeren günlük gezi programlarıdır. Üniversite öğrencileri, aileler ve grup organizasyonuyla gelen ilköğretim okulu öğrencileri için özel programlar uygulanmaktadır.

  Daha Fazla..

  uçuş görev süre takip programı Uçuş görev süre takip programı
  uçuş görev süre takip programı Uçuş görev süre takip programı
  uçuş görev süre takip programı Uçuş görev süre takip programı
  uçuş görev süre takip programı Uçuş görev süre takip programı
  uçuş görev süre takip programı Uçuş görev süre takip programı
  uçuş görev süre takip programı Uçuş görev süre takip programı

Related uçuş görev süre takip programıCopyright 2019 - All Right Reserved